Izložba u vašem gradu

Ukoliko ste zainteresovani i imate kapacitete da u Vašem gradu organizujete izložbu “Žene na selu u Vojvodini” javite nam se na gajickim@eunet.rs ili na telefon +381 63 839 80 60.

PREUZMITE:
Dokumentacija o izložbi (.pdf)

Novosti

Links

Foto sa izložbe Žene na selu Padina, avgust 2009 | Foto: Predrag Uzelac

Foto reportaže Padina, avgust 2009 | Foto: Predrag Uzelac

Fotografije sa putujućih izložbi Beograd

Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini

Promo Promo: razglednice

Žene na selu

Žene na selu su i dalje marginalizovana grupa, čiji resursi nisu u dovoljnoj meri prepoznati niti iskorišćeni. Položaj žena na selu, uslovljen je, s jedne strane položajem žena u društvu uopšte, a s druge strane je otežan životom u ruralnim područjima – njegovim ekonomskim, demografskim i kulturološkim aspektima.

Međunarodni dokumenti koji se odnose na rodnu ravnopravnost, pre svih CEDAW konvencija, posebnu pažnju posvećuje ženama na selu i obavezuje u članu 14. države da unaprede položaj žena na selu. I drugi međunarodni dokumenti uvažavaju pretpostavku da razvoja uopšte, pa ni ruralnog razvoja nema bez uključivanja žena i njihovih potencijala u razvojne politike na svim nivoima. Isto tako, politike usmerene ka unapređenju položaja žena moraju biti prilagođene socio-ekonomskom kontekstu, u ovom slučaju ruralnih područja.

Povećanju vidljivosti potencijala i uloge seoskih žena u poljoprivrednom i ruralnom razvoju doprinela je i globalna kampanja Ujedinjenih nacija, koje su 2008. godine ustanovile 15. oktobar kao Međunarodni dan žena na selu, a koji se od 2009. godine obeležava u AP Vojvodini. Nakon toga usledile su različite aktivnosti  koje su na pokrajinskom nivou, prvenstveno od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Zavoda za ravnopravnost polova imale za cilj da promovišu potencijale seoskih žena, podstaknu njihov aktivizam i umrežavanje i unaprede mogućnosti za zapošljavanje žena sa sela.

U 2013. godini Vlada AP Vojvodine usvojila je Strategiju i akcioni plan za unapređenje ekonomskog položaja žena sa sela u AP Vojvodini, u okviru koje je omogućeno finansiranje programa i aktivnosti koje imaju za cilj da pomognu seoskim ženama u njihovoj daljoj emancipaciji i ravnopravnom učešću u kreiranju politika ruralnog razvoja, kako na lokalnim nivoima vlasti, tako i na pokrajinskom nivou.

Namera ovog sajta je da doprinese promociji aktivnije uloge žena u unapređenju i poboljšanju života u seoskim sredina, kao i da predstavi bogato stvaralaštvo seoskih žena kao jedan od značajnih turističkih, ekonomskih, kulturnih i privrednih potencijala vojvođanskih sela u evropskim integracijama.

Saznajte više …